Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ: Υποβολή Σχεδίων δράσης από τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.

Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης, κάθε επαγγελματικό λύκειο ανά την επικράτεια έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση ενός σχεδίου δράσης σε ετήσια βάση, για τα τρία επόμενα έτη, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

Τα «Σχέδια Δράσης» έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Σχέδια Δράσης από τα ΕΠΑΛ

Τα Σχέδια Δράσης επιθυμητό είναι να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζει η πρόβλεψη από πλευράς Σχολείων συμπληρωματικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής των Δράσεων τους, καθώς επίσης κι η βέλτιστη αξιοποίηση κόστους-οφέλους. Κάθε ΕΠΑΛ του οποίου η πρόταση τηρεί τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορεί να προχωρά στην υλοποίηση του υποβληθέντος σχεδίου δράσης με βάση τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Η πρόταση σας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών και των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κάθε ΕΠΑΛ θα πρέπει να συμβουλευθεί τον οδηγό υποβολής και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα έντυπα και παραδείγματα και μετέπειτα να υποβάλει τα αρχεία στο σύστημα ηλεκτρονικά.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Υποβολή αίτησης

Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο αίτησης. Την αίτηση υπογράφει ο υπεύθυνος καθηγητής και συνυπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου. Υποβάλλοντας την αίτηση συμφωνείτε με τους κανόνες τήρησης στοιχείων και διαφάνειας και με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Έντυπο αίτησης

 

Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης

Συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης συμβουλευόμενοι το αντίστοιχο παράδειγμα.

Τεχνικό Δελτίο

Παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.