Στο Τεχνικό Επιμελητήριο η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών

Με κοινή απόφαση των Οικονομικών, περιβάλλοντος & ενέργειας και Μεταφορών & Υποδομών ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος η υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των Οικοδομικών αδειών. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΓια την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει να:• Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή εκτέλεσης και να προκηρύξει σχετικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τιςαπαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι...