ΙΕΠ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες, Ξένη Γλώσσα, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, και Φυσική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος2020-2021 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Αισθητική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές και Φυσικές Επιστήμες στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ξένη Γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Φυσική Αγωγή στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021