Πίνακες των υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς

Αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οι πίνακες των υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. (δεκτοί και μη δεκτοί υποψήφιοι) καθώς και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων κατά των πινάκων τάσσεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 19-10-2018 έως και 23-10-2018