Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας σε κατεπείγον νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Η πραγματοποίηση διαγνωστικού τεστ Covid-19 προϋπόθεση για την την συμμετοχή μαθητών και φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 85 Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτώνΤο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) ισχύει από την έναρξη ισχύος της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις. Άρθρο 86 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο...