ΥΠΕΞ: Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με απόφαση που εκδόθηκε  από το Υπουργείο Εξωτερικών  προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών για μια τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου με ερευνητικό έργο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται στην προκήρυξη, είτε είναι ερευνητές-αναλυτές. Οι ως άνω υποψήφιοι πρέπει να έχουν πενταετή προϋπηρεσία ή πενταετή ερευνητική εμπειρία/έργο, με συνάφεια προς τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται στην προκήρυξη. Ως ερευνητές – αναλυτές νοούνται οι κάτοχοι συναφούς διδακτορικού τίτλου με την ανωτέρω προϋπηρεσία/εμπειρία . . .