Ι.Ε.Π.: Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

 Αίθουσα “Ζακλίν ντε Ρομιγί”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στο πλαίσιο των Στρατηγικών
Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, υλοποιεί το έργο «Teaching
European Signed Languages as a First Language» με τίτλο: “SIGN FIRST” (Διδασκαλία
Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα). Εθνική Μονάδα
Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.).
Το SIGN FIRST αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή
προγραμμάτων διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών και την καλλιέργεια της
δίγλωσσης εγγραμματοσύνης των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Κύριος στόχος
του SIGN FIRST είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί
με τη σειρά τους να συμβάλλουν, εφαρμόζοντάς το, στην ανάπτυξη και βελτίωση
των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των Κωφών και Βαρήκοων
μαθητών.
Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες σε
μαθητές με προβλήματα ακοής ως πρώτη γλώσσα περιλαμβάνει ενδοσχολικές
επιμορφώσεις καθώς και . . .