ΥΠΑΙΘ: Διόρθωση και ανάρτηση των ενημερωμένων εκδόσεων βιβλίων μαθητή στον δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Αναρτήθηκαν στο αποθετήριο Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία επικαιροποιημένες εκδόσεις pdf (για web) που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 134926/Δ2/07-10-2020 έγγραφο με θέμα «Απάντηση εγγράφου που αφορά στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών» για τα ακόλουθα βιβλία:[1] Εικαστικά A΄ & B΄ Δημοτικού[2] Εικονογραφημένο Λεξικό Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού[3] Αγγλικά Δ’ Δημοτικού[4] Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού[5] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού[6] Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Εργασιών)[7] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού[8] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Δασκάλου)[9] Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)[10] Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού[11] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού[12] Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού (Τετράδιο Ασκήσεων)[13] Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού[14] Αγγλικά Αρχαρίων Α΄ Γυμνασίου[15] Αγγλικά Προχωρημένων Α΄ Γυμνασίου[16]...