ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του ως εξής: . . .