Οι επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ

Η οργάνωση επιτυχημένων εκθεσιακών συμμετοχών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις είναι το αντικείμενο του εξ αποστάσεως Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις» που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, διάρκειας 56 ωρών (8 εβδομάδων), οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εκθεσιακών συμμετοχών που οργανώνουν, να εξοικονομούν πόρους από την ορθολογική οργάνωση των εκθεσιακών συμμετοχών, να ανατροφοδοτούν τις μελλοντικές εκθεσιακές συμμετοχές με εισροές από τις προηγούμενες, καθώς επίσης να μεγιστοποιούν...