Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα των Μηχανικών

Με το προεδρικό διάταγμα 99/2018 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 187 τ. Α΄5/11/2018 αποφασίστηκε η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για
κάθε ειδικότητα. . . .