Μαθητεία ΕΠΑΛ: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. 27,59€ η αποζημίωση ανά ημέρα

Κ.Υ.Α. με θέμα: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας εκδόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . . Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεταιστο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίουτου ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους...