Πολυτεχνείο Κρήτης: Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών

Μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικών εγγραφών, οι εγγραφέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής τους γιαταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά . . .