Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Αρχίζει το ματς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υ.Α. με θέμα; Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 231 και 233 διαδικασία, αφορά στην αξιολόγηση των σχολικών των σχολικών μονάδων και όχι των εκπαιδευτικών και σκοπεύει, στην αποτίμηση: α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και (β) των επιμέρους Δράσεων, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από...