Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ-ΙΕΚ-ΕΣΚ: Διακυβέρνηση του συστήματος, Προγράμματα μάθησης, Αξιολόγηση, Συμμετοχή εργοδοτών, Χρηματοδότηση

Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση Ως Μαθητεία ορίζονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:α) συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%),β) βασίζονται σε Οδηγούς Κατάρτισης,γ) καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,δ) βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότηκαι, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,ε) προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το...