Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός»

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι ολοκληρώθηκε, με την έκδοση απόφασης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η πιστοποίηση ενός ακόμη Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., κατά την υπ. αρ. 26η συνεδρίασή του στις 16-12-2022, πιστοποίησε ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» (ΙΣΠ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίστηκε στα πέντε έτη από 16-12-2022 έως...