ΥΠΠΕΘ: Διόρθωση του ΦΕΚ για τον επανακαθορισμό περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 3419 τ. Β΄/16-8-2018, η Υ.Α.   135394/Θ1 με θέμα: Διόρθωση σφάλματος στην 134027/Ε2/8-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3399/τ.Β΄/10-08-2018. . . .