ΥΠΠΕΘ: Ορισμός μελών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, που θα μετέχουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εξής: α) Για θέματα διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών και λοιπών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος η Ιωάννα Χρήστου του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Φώτη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. β) Για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζουμε ως τακτικό μέλος η Μαρία Δόκου του Αθανασίου – Ιωάννη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού...