ΥΠΠΕΘ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Όπως προβλέπεται στην υπ΄αρ. 202178/Δ2/22-11-2018 για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2019, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:
 με την με αρ. πρωτ. 119174/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3411) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου (διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 4479/09-10-2018) και
 με την με αρ. πρωτ. 119177/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3412) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν . . .