Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”

Το «Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», διάρκειας 600 ωρών, αποσκοπεί στη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί αφενός ο εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχοντας την απαραίτητη θεωρητική βάση τόσο σε παιδαγωγικο-διδακτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής και καθημερινής πρακτικής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν στην ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα προγράμματος: . . .