ΙΕΠ: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Κανoνισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΕΠ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οργανωτική δομήΓια την επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, το Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής: Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες:Α. Επιπέδου Τμήματοςα) Τμήμα Έργων και Δράσεων.β) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.Β. Επιπέδου Γραφείουα) Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού.β) Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Γραφείο Επικοινωνίας.δ) Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων. Διοικητική Υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 διαρθρώνεται ως εξής:Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται:α) η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει: i) το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης καιii) το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων,β) το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης καιγ) το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης. Επιστημονική...