Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πρόταση για δημιουργία ομίλων Αστρονομίας στα σχολεία

Έγινε στίς 21/12/2021 και ώρα 9:30 η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Ε.Ε.Φ. και του Ι.Ε.Π. για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση έγινε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Διαπιστώθηκε εκ νέου ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και διάθεση για συνεργασία.Επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο επικοινωνίας ώστε να προαχθεί η συνεργασία και η ενημέρωση με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή διδασκαλία του μαθήματος. Έγινε εκτενής συζήτηση για πολλά θέματα όπως ωράρια διδασκαλίας, εργαστη-ριακή υφή του μαθήματος της Φυσικής, λειτουργεία εργαστηρίων φυσικών επιστη-μών, όμιλοι, τράπεζα διαβαθμισμένης δυσκολίας, νέα αναλυτικά προγράμματα. Υπήρξε στα περισσότερα θέματα σύγκλιση απόψεων και συμφωνήθηκε ότι η συ-νεργασία σε γόνιμο κλίμα θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Η ΕΕΦ τόνισε ότι...