ΥΠΑΙΘ: Υποχρεωτική πλην εξαιρετικών περιπτώσεων η κατάθεση βαθμολογίας τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια. Απόδειξη και αιτιολόγηση εκ μέρους του διδάσκοντα της πλήρωσης των προϋποθέσεων για μη βαθμολόγηση. Αναλυτική ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Έγγραφο με θέμα: Κατάθεση βαθμολογίας τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια απέστειλε στα σχολεία η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο . . . Η κατάθεση της βαθμολογίας τετραμήνου στα Γυμνάσια και Λύκεια είναι υποχρεωτική, εκτός των εξαιρετικών εκείνων περιπτώσεων που ορίζονται περιοριστικά στις εν λόγω διατάξεις και αφορούν ιδίως σε μαθήματα, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκαν...