Δελτίο τύπου Γ.Σ.Ε.Ε.-Κ.ΑΝ.Ε.Π. Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά Κειμένων Παρέμβασης (Policy Papers) για την προώθηση του διαλόγου στην εκπαίδευση και την απασχόληση με τη δημοσιοποίηση του κειμένου με θέμα: «Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό». Στο Kείμενο αυτό επιχειρείται η όσο το δυνατόν πληρέστερη χαρτογράφηση της κατάστασης της ελληνικής αγοράς εργασίας σε σχέση...