Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Δελτίο Τύπου «Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Ε.Α.Π.» Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4589/2019, σύμφωνα με το οποίο «..Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής», ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης της άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΑΠ.  Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές...