Επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών και Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 4940 τ. Β΄5/11/2018 Υπουργικές αποφάσεις:

α) με αριθμ. Φ.353.1/23/183930/Ε3   και θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, και

β) με αριθμ. Φ.353.1/ 24/ 183985/Ε3 και θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. . . .