Εγγραφές στα Δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2023/24. Δικαιολογητικά. Από 1 έως 20 Μαρτίου η προθεσμία

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος με θέμα: Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από το σχολείο) 2. Βιβλιάριο Υγείας 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας 5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφήστο Δημοτικό