ΥΠΠΕΘ: Διορθώσεις Σφαλμάτων στην Υ.Α. καθορισμού του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2739 τ. Β΄10-7-2018, κείμενο με θέμα:  Διορθώσεις σφαλμάτων στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β’/13-06-2018 ως εξής: . . .