ΕΦΚΑ: Αρχίζει η επιμόρφωση δικηγόρων και λογιστών για την ένταξή τους στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών με σκοπό την επιτάχυνση της έκδοσης εκκρεμών συντάξεων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Υπουργική Απόφαση με θέμα: Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Με την εν λόγω απόφαση ορίζονται η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, ο φορέας επιμόρφωσης και ο φορέας πιστοποίησης των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιμόρφωσης και εγγραφής στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών και για τη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας του, η διαδικασία και τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων, κατηγορίες συντάξεων, για τις οποίες χορηγούνται βεβαιώσεις ή συντάσσονται σχέδια αποφάσεων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και άλλες λεπτομέρειες αναγκαίες για την...