Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347/20-12-2013, σ. 671),(ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (EE L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (EE L 5/ 10-01-2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος υπέγραψαν οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά τα σχολικά έτη 2020/2021, 2021/2022 και 2022/2023. Δικαιούχοι του Προγράμματος, ορίζονται οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες επιλεγμένων περιοχών της Χώρας, όπως ορίζονται στην σχετική διακήρυξη και...