Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαίδευση με θέμα: “Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Inclusive Schools 4 Roma”

To έργο “Inclusive Schools for Roma” (Grant Agreement, number: 881953 — Inclusive Schools REC-AG-2019 / RECRDIS-DISC-AG-2019) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχήσε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών με θέμα:”Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά“. Στο ανωτέρω πλαίσιο, θα επιλεγούν 50 άτομα και (10 αναπληρωματικά) που θα λάβουν επιμόρφωση και υποστήριξη από τους συνεργάτες του Έργου, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης της σχολικής και τοπικής κοινότητας σε σχέση με την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του ρόλου του/της διαμεσολαβητή/τριας. Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου https://inclusiveschools4roma.eu/el/2021/03/18/call-for-roma-school-mediators/ Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολής...