ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ: 2η Προκήρυξη Υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) προκήρυξη (2η) μέσω της οποίας ο Διευθυντής του Ιδρύματος καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ: . . .