Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης

Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση προκειμένου να απονεμηθούν τα ομώνυμα βραβεία σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουνσχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογώνπου βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο: (α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και (β) να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό και στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς σχετικά με την πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από την παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε...