Προσλήψεις Αναπληρωτών: Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή. Ανακοινοποίηση στο ορθό

Το Υπόδειγμα 3 «Ατομικά Στοιχεία Αναπληρωτή …..» των Οδηγών υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, τωνΠράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020, που εκδόθηκαν για το σχολικό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται από νέο Υπόδειγμα «Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή» σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.Το νέο Υπόδειγμα επισυνάπτεται ανά Πράξη στην εγκύκλιο και περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση του Εντύπου Αναγγελίας Πρόσληψης των αναπληρωτών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο