ΥΠΠΕΘ: Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.04 (Βιολόγων) για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.04 (Βιολόγων) για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την
επόμενη της ανάρτησης. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση euroschools@minedu.gov.gr. . . .