Σ.Τ.Ε.: Απόφαση της Ολομέλειας για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες, την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις

Με την απόφαση 686/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της ΣτΕ Γ´ 7μ. 1442/2017 παραπεμπτικής αποφάσεως, επιλύθηκαν τα εξής ζητήματα:

α) Κρίθηκε ότι η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί πρόσφορο κριτήριο αξιολόγησης για την εισαγωγή σε όλες τις σχολές της Ανωτάτης εκπαίδευσης. Ο έλεγχος, μέσω της εξέτασης αυτής, του επιπέδου της γλωσσικής επάρκειας των υποψηφίων αποβλέπει στη διακρίβωση της ικανότητάς τους για αποτελεσματική παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως ειδικότερου γνωστικού αντικειμένου. Και τούτο διότι η επαρκής  γλωσσική κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση κάθε είδους γνώσης, πολύ δε περισσότερο της πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωσης η οποία παρέχεται στα ανωτέρω ιδρύματα. Ενόψει δε της σπουδαιότητας και της συνάφειας, υπό την ανωτέρω έννοια, του εν λόγω μαθήματος προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για σχολές θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης)  είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16) η μη πρόβλεψη μειωμένου συντελεστή βαρύτητας για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της Ιατρικής Σχολής.

β) Κρίθηκε ότι συνάδουν με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ότι δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016, που προβλέπουν την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες σε κοινές θέσεις με τους λοιπούς υποψηφίους της γενικής κατηγορίας, κατόπιν ειδικής (προφορικής) εξεταστικής διαδικασίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους και όχι σε ειδικώς καθοριζόμενες γι’ αυτούς (και άρα περιορισμένες) διακριτές θέσεις.

 γ) Κρίθηκε ότι το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16) επιτρέπει τη θέσπιση ενός συστήματος πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Η πριμοδότηση της βαθμολογίας ισχύει όχι μόνο . . .