ΥΠΠΕΘ: Προγραμματισμός και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Παιδείας για τη διαδικασία προγραμματισμού και  αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. Άρθρο 1Θεματικοί Άξονες Αναφοράς του Προγραμματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργουτων Σχολικών Μονάδων. Οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, είναι οι εξής: α) Σχολείο και Σχολική Ζωή. Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως: αα) Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία,ββ) Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων,γγ) Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με...