Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Πίνακας κατάταξης. Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων. Μέχρι 10/6 η υποβολή ενστάσεων

Σύμφωνα με την αριθμ.  πρωτ. 36563/Η2/31-3-2022 (ΑΔΑ 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων. Προσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών  Κατάλογος απρριφθεισών αιτήσεων Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων...