ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπ/κούς του σχολικού έτους 2018-2019

Με εγκύκλιό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι η αριθ.149784/Ε2/11-09-2017 (ανακοινοποίηση 19-09-2017 με ΑΔΑ:ΩΖΓΨ4653ΠΣ-Ξ69) εγκύκλιος σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16- 12 2015), ισχύει αναλόγως και για τους εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019. . . .