ΥΠΠΕΘ: Ανάκληση πρόσληψης 616 εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία

Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ανακαλούνται οι προσλήψεις 616 εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία Ανάκληση πρόσληψης 349 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019. Ανάκληση πρόσληψης 105 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...