ΥΠΠΕΘ: Έρευνα με θέμα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί συγκεκριμένα σχολεία να πάρουν μέρος σε έρευνα με θέμα: Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Η έρευνα εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με:

τους διαθέσιμους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους,
τη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε . . .