ΙΕΠ: Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου : «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την Πράξη 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διακόσιες είκοσι πέντε (225) σχολικές μονάδες.  Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη: α) τον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, που κατατέθηκαν για την παρούσα Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου OSOS, β) το ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενό τους, γ) την ανάγκη αντιπροσώπευσης, όσο...