Επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων. Το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση

Υπουργική Απόφαση με αρ. Φ.361.22/41/159789/Ε3 και θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 4424 τ.  Β΄5-10-2018.

Άρθρο 1  Προκήρυξη

Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν . . .