ΥΠΠΕΘ: Χρονοδιάγραμμα επιλογής υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ καθόρισε το χρονοδιάγραμμα επιλογής των υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε.

Η διαδικασία αρχίζει με την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης την 17/01/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 28/01/2019

Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του 07/02/2019

Κατάθεση ενστάσεων 08/02/2019 έως 12/02/2019

Εκδίκαση ενστάσεων 13/02/2019 έως 15/02/2019

Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων 29/01/2019 έως 18/02/2019

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων 19/02/2019

Κατάθεση ενστάσεων 20/02/2019 έως 22/02/2019

Εκδίκαση Ενστάσεων 25/02/2019 έως 27/03/2019

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά 28/02/2019

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 28/02/2019

Διενέργεια συνεντεύξεων 04/03/2019 έως 06/03/2019

Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής 07/03/2019

Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Δ/ντές Εκπαίδευσης 08/03/2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *