ΥΠΠΕΘ: Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Εγκύκλιος με θέμα: Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ:

Μέσω της εγκυκλίου:

Διευκρινίζεται ότι από το σχολικό έτος 2018-2019 για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύει
το άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12-06-2018).
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 147899/Δ2/07-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3202/12-
09-2017). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα μαθήματα της Α΄ τάξης του
Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α΄ τάξης του
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα
χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου καθορίζεται από το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 130251/Δ2/31-
07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3539/21-08-2018). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα
μαθήματα της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα
Σπουδών της B΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στη Β΄ τάξη του
Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Β΄ τάξης
Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-
2015 Υ.Α. (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 133132/Δ2/07-08-2018 Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 3810/04-09-2018)
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου καθορίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-
2015 Υ.Α. (Β΄ 941) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 177627/Δ2/20-10-2017 Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 3768/26-10-2017).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

πηγή: ΔΙΔΕ Φλώρινας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *