ΥΠΠΕΘ: Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019»

Απόφαση με θέμα: 1 η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031898, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η. Γεωργαντάς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον οδηγό εφαρμογής όπως τροποποιήθηκε

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.