ΥΠΠΕΘ: Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019»

Με απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ. κ. Η. Γεωργαντά ορίστηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ως εξής:
1. Κωνσταντάτος Σπυρίδων, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Πρόεδρος.
2. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος
4. Τζιβολιά Ευαγγελία Μαγδαληνή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας, Μονάδα Β1-Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος
5. Δαναλάτου Μαργαρίτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στη Διεύθυνση  Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος
Καθήκοντα γραμματέως θα ασκήσει η Κανελλοπούλου Θεόνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄-Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Β) Έργο της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 7 της με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 Υ.Α. (Β’ 4517) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019», είναι:

α) η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.),

γ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Α.Ε. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης,

δ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ή μη λειτουργίας τμημάτων σύμφωνα  με την παράγραφο 14 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης,

ε) η διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας στοιχείων,

στ) η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *