ΥΠΠΕΘ: Σχετικά με τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεραρίθμων

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ αναφέρεται στη διαπίστωση ότι παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών με αιτιολογικό ότι τα κενά προς διεκδίκηση είναι λίγα και η υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία. Εξ αυτού, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα αρμόδια για τις τοποθετήσεις Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) στερούν από τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ονομαστικά υπεράριθμοι την προτεραιότητα στην επιλογή σχολικής μονάδας.

Το πλήρες κείμενο . . .

Από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι παρακάμπτεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών με αιτιολογικό ότι τα κενά προς διεκδίκηση είναι λίγα και η υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Zητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ45τ.Α’), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ45τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ94τ.Α’), και το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1τ.Α’), είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα).
Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις υπ’αριθμ.84582/Ε2/20-06-2013 και 137644/Ε1/03-09 2018 εγκυκλίους.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας των τοποθετήσεων και δεν μπορεί να παρακάμπτεται, διότι με αυτόν τον τρόπο στερεί από τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ονομαστικά υπεράριθμοι την προτεραιότητα στην επιλογή σχολικής μονάδας.
Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και διαδικασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

πηγή: http://dide.flo.sch.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *