ΥΠΠΕΘ: Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet UNESCO και eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018

Μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει για τα προγράμματα ASPnet UNESCO και eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δίτυο ASPnet – UNESCO (Συνεργαζόμενα Σχολεία με την UNESCO)

Το Δίκτυο ASPnet (Associated Schools Network) ιδρύθηκε από την  UNESCO το 1953. Σήμερα συμμετέχουν 10.000 μαθητές από 181 χώρες. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που έχει ως στόχο την προώθηση των αξιών του διεθνούς οργανισμού και της ‘’Εκπαίδευσης 2030’’ σε σύνδεση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον πυλώνα “Learning to live together”. Κάθε σχολείο-μέλος του δικτύου  θα πρέπει να αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σύγχρονο και ανοιχτό στην κοινωνία όπου τα προγράμματα, οι δράσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις εντάσσονται σε μια ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, σκοπεύοντας στη δημιουργία υπεύθυνων, ενεργών πολιτών.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά τα σχολεία που είναι ήδη μέλη μπορούν να εκπονούν προγράμματα αντλώντας θέματα από τους άξονες:

 • Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη-πολιτισμός της ειρήνης και της μη βίας
 • Αειφόρος ανάπτυξη και αειφορικός τρόπος ζωής
 • Διαπολιτισμική μάθηση-πολιτιστική διαφορετικότητα και πολιτιστική κληρονομιά

Η διεξαγωγή των προγραμμάτων μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ.), καθώς και το eTwinning ή το Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εντάξουν στα προαναφερόμενα προγράμματα (σχολικών δραστηριοτήτων, eTwinning, Erasmus+) θεματικές που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Εκπαίδευση 2030 και τις προτεραιότητες της UNESCO, αναδεικνύοντάς τα ως θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Επίσης, μπορούν να εκπονούν προγράμματα ή να διοργανώνουν δραστηριότητες ή εκδηλώσεις,  με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες ή τις δεκαετίες της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών.

Επισημαίνεται ότι η σχολική μονάδα που  συμμετέχει  στο δίκτυο εντάσσεται ως σύνολο και ως εκ τούτου θα ήταν ευκταίο να δραστηριοποιούνται όλα τα μέρη. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση  η υποβολή Ετήσιας  Έκθεσης  στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται η λειτουργία του σχολείου ως ASPnet. Η Έκθεση αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Διεύθυνση Ευρωπαικών και Διεθνών Θεμάτων  του ΥΠ.Π.Ε.Θ, υπόψη της Εθνικής Συντονίστριας του Ελληνικού Δικτύου ΑSP net, κας Β. Δηλάρη.

Θα θέλαμε επίσης, να επιστήσουμε την προσοχή σας στην αναγκαιότητα  χρήσης εγκεκριμένου λογότυπου του  δικτύου. Ειδικότερα, τα σχολεία μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένο λογότυπο, το οποίο θα τους αποστέλλεται από την Εθνική Συντονίστρια  κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Για νέες εγγραφές σχολείων θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθότι η UNESCO βρίσκεται στο στάδιο αναμόρφωσης της λειτουργίας του δικτύου,  στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των τομέων της και ειδικότερα του τομέα της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: des-c3@minedu.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eTwinning

Η ευρωπαϊκή δράση «eTwinning – H κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη» (www.etwinning.gr) προσφέρει στα σχολεία τη δυνατότητα να συνεργάζονται, με χρήση εργαλείων ΤΠΕ, προκειμένου να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Στο eTwinning συμμετέχουν 38 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, συγκροτώντας το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης, με περισσότερα από 500.000 άτομα και 180.000 σχολεία. Η χώρα μας μέσω του eTwinning προβάλλεται με αξιόλογο τρόπο καθώς τα ελληνικά σχολεία έχουν κατακτήσει πολλές και σημαντικές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δράση είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 21.000 Έλληνες εκπαιδευτικοί (15% επί του συνόλου) και 11.000 ελληνικά σχολεία (56% επί του συνόλου). Τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ υψηλότερα (σε ποσοστό) κάθε άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Το eTwinning μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα (Πολιτιστικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή σταδιοδρομίας κ.ά.). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός των ορίων της χώρας μας, δίνοντας τους με αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, το eTwinning προωθεί και ενδυναμώνει τις έννοιες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από χώρες της Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Επιπλέον, για το eTwinning ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Στην περίπτωση που ένα έργο eTwinning λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς άλλο πρόγραμμα δεν θεωρείται ως διακριτό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θεωρείται πως υλοποιεί ένα πρόγραμμα.
 2. Από το σχολικό έτος 2014-15 δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν εθνικά έργα eTwinning (μόνο με εκπαιδευτικούς της χώρας, National eTwinning).
 3. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning (etwinning.net).
 4. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί eTwinning συνεργασία όποτε αυτός κρίνει, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο, χωρίς χρονικό περιορισμό.
 5. Οι δραστηριότητες των έργων eTwinning ενσωματώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ακολουθούν τη διδακτέα ύλη και το κύριο μέρος τους πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. O εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση της κάρτας προόδου κ.ά.) καθώς και την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία για την οργάνωση του έργου εκτός των ωρών διδασκαλίας του.
 6. Ειδικά για το eTwinning ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει περισσότερα από δύο έργα. Στο eTwinning ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδρυτής του έργου.
 7. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την παιδαγωγική ομάδα που υποστηρίζει κάθε πρόγραμμα, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 8. Τα έργα eTwinning υποβάλλονται για έγκριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.etwinning.net. Αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, εγκρίνονται από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία του συνεργάτη (διαδικασία εγγραφής και έγκρισης ενός έργου eTwinning: https://www.etwinning.net/el/pub/support.htm).
 9. Εάν το eTwinning έργο είναι ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των έργων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές.
 10. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα eTwinning, δεν έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν ή να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι).
 11. Για τις μετακινήσεις ωςεπίσημη έγκριση του προγράμματος από τον φορέα συντονισμού (EYY) χρησιμοποιείται το etwinning certificate (πρώην label). Γενικά για το πλαίσιο των μετακινήσεων ισχύουν τα όσα αναγράφονται στη σελίδα http://www.etwinning.gr/2016-02-29-11-14-03/2016-02-29-11-18-22/192-478
 12. Μετά την ολοκλήρωση του έργου eTwinning, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης του έργου τους για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, εφόσον θεωρούν πως το έργο τους πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των eTwinning έργων, όπως αυτά τέθηκαν από την ΚΥΥ της δράσης (https://www.etwinning.net/el/pub/projects/awards.htm#i63027). H απονομή εθνικής ετικέτας ποιότητας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία eTwinning. Η ετικέτα ποιότητας απονέμεται ατομικά στον κάθε εκπαιδευτικό και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από κάθε συμμετέχοντα στο έργο. Η Ετικέτα Ποιότητας είναι η αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Η αίτηση για ετικέτα ποιότητας μπορεί να υποβάλλεται για αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι τις 31/8/2018, για τα έργα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετέχουν στον επόμενο διαγωνισμό εθνικών βραβείων eTwinning.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *