ΥΠΠΕΘ: Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019

Με απόφαση του Υπουργού παιδείας προκηρύσσονται σαράντα πέντε (45) θέσεις για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019.    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

     1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.

     2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

     3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

     4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

     5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

     6. Υποψήφιοι Διδάκτορες.       

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:

     1.    Όσοι  υποψήφιοι  Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α. 

 • Επιστήμονες που εμπλέκονται  σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το

            Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.

     3.   Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από την

           θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης.

 • Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η

            δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.

Οι θέσεις, όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών, είναι οι εξής:

      1. ΑΛΒΑΝΙΑ   

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

      2. ΑΡΜΕΝΙΑ

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

      3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ   

 • Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.
 •  Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

       4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ   

 • Δύο (2) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ- ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δώδεκα (12) ημέρες.

        5. ΙΣΡΑΗΛ

 • Μία (1) θέση: ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι πέντε (5) ημέρες.

        6. ΙΤΑΛΙΑ

 • Δύο (2) θέσεις: Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

        7. ΚΡΟΑΤΙΑ    

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

         8. ΚΥΠΡΟΣ   

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

         9. ΜΑΡΟΚΟ 

 • Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΕΠ- ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

         10. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

 • Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

  11. ΠΟΛΩΝΙΑ   

 • Πέντε (5) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

 • Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

  12. ΣΛΟΒΑΚΙΑ    

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

  13.ΤΟΥΡΚΙΑ

 • Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Mέχρι πέντε (5) ημέρες.

         14. ΤΣΕΧΙΑ   

 • Έξι (6) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

Η παρούσα Προκήρυξη εκδίδεται με βάση τις ισχύουσες Μορφωτικές Συμφωνίες της Ελλάδος με τις αναφερόμενες χώρες, καθώς και την αμοιβαιότητα που έχει διαπιστωθεί στην πορεία εφαρμογής των Μορφωτικών Προγραμμάτων.

Α.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και εκτυπωμένες σε μορφή word (και όχι

       συμπληρωμένες χειρόγραφα) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

                             Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες. Όσον   

                                 αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά.

 • Να υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό.  
 • Να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
 • Να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.
 • Να υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογό τους στην χώρα υποδοχής.
 • Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986).

   2) Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν και βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία θα αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους.

 • Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα.

   3) Ενδέχεται, από όσους τελικά επιλεγούν από την υπηρεσία μας, να ζητήσουν οι χώρες της αλλοδαπής την υποβολή επιπλέον αιτήσεων ή/και δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιλεγέντες μέσω διαδικτύου ή/και σε έγχαρτη μορφή.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

       Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019  μέχρι και  την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και δεν θα δοθεί παράταση.

            Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2019, θα πρέπει:

 1. να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 στην διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37,  151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

ή

 • να καταθέσουν μέχρι και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019  την αίτησή τους στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ΑνάπτυξηςΤμήμαΔ΄

         Οι φάκελοι των επιλεγέντων επιστημόνων αποστέλλονται από την υπηρεσία μας – μέσω της διπλωματικής οδού – στις επιλεγείσες  χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης  προϋποθέτει την αποδοχή της  από την χώρα υποδοχής.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

     1) Τα προσόντα του υποψηφίου, όπως διαπιστώνονται από το βιογραφικό σημείωμα και συγκεκριμένα:

   α) Γλωσσική επάρκεια (κατάθεση σχετικής πιστοποίησης εφόσον υπάρχει).

           β) Επιστημονική, διδακτική, ερευνητική ή άλλη σχετική με τον τομέα του δραστηριότητα.

  2) Ο σκοπός της επίσκεψης και το όφελος που θα προκύψει από αυτήν για τον υποψήφιο και το ίδρυμα ή

      επιστήμονα της αλλοδαπής χώρας.

     3) Η υποβολή στην υπηρεσία της αλληλογραφίας του υποψηφίου με τα ιδρύματα ή τους επιστήμονες της

          αλλοδαπής  χώρας την οποία επιθυμεί να επισκεφθεί.

     4) Η μη επιλογή του υποψηφίου για συμμετοχή σε Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών     

          προηγουμένων ετών αποτελεί προϋπόθεση προτίμησής του ενώ μπορούν να προταθούν για επιλογή και:

             α) όσοι είχαν επιλεγεί το 2018 και ακυρώθηκε η επιστημονική επίσκεψή τους από τη χώρα υποδοχής λόγω

                  απρόβλεπτων καταστάσεων.              

             β) όσοι ήδη έχουν συμμετάσχει στο Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών, με την προϋπόθεση ότι

                 οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δεν έχουν δηλωθεί από άλλους υποψηφίους.

       Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων σε μια χώρα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, θα επιλεγούν και αναπληρωματικοί υποψήφιοι.   

Το έγγραφο της προκήρυξης σε μορφή doc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *